Om os / Vedtægter for Det åbne radioværksted
Bestyrelsen Det Åbne Radioværksted
Formand
John Degn
Morelvej 7
8920 Randers NV
 
Kasserer
Poul Foged
Middagshøjvej 34
8800 Viborg
 
Sekretær
Peter Wolff
Gl. Hadsundvej 24 D, 1. tv
8900 Randers C
 
Kompetent tilsynsmyndighed: Radio- og tv-nævnet.
 
 
                                                            V E D T Æ G T E R
                                                                        FOR
                                             Foreningen "Det Åbne Radioværksted"
§ l
Foreningens navn er Foreningen "Det Åbne Radioværksted" - efterfølgende kaldet DÅR.
Dens hjemsted er Randers Kommune, og dens adresse er den til enhver tid siddende
formands adresse.
§ 2
Foreningen er upolitisk og har til formål at drive ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed.
§ 3
Optagelse i foreningen sker på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter
forudgående henvendelse til bestyrelsen. Vedtagelse af optagelse i foreningen er kun
gyldig, hvis det af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår, at der skal træffes
beslutning om optagelse af et eller flere nye medlemmer.
Til optagelse kræves at mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, hvoraf mindst 4/5 stemmer for optagelse af pågældende. Eksklusion
af medlemmer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at
eksklusion kan finde sted skal mindst 3/4 af foreningens medlemmer være repræsenteret
på generalforsamlingen. Endvidere skal mindst 4/5 af de på generalforsamlingen
repræsenterede medlemmer stemme for eksklusion.
Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling og betales senest 1.
marts. Nyoptagne medlemmer skal betale kontingent for hele kontingentperioden ved
optagelsen. Der kan fastsættes et særskilt optagelsesgebyr.
§ 4
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvis medlemmer er udpeget
af:
a. Arbejderbevægelsen i Randers
b. De kommercielle lokalradioer med hovedadresse i Randers.
c. Brugerne
Bestyrelsen vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, sekretær og
kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden idet dog bemærkes, at der til
væsentlige beslutninger i bestyrelsen kræves enighed.
Bestyrelsen udpeger en daglig leder til at tegne foreningen og forestå den daglige drift af
foreningens virksomhed.
Den daglige leder har pligt til at sørge for, at der for hver udsendelse findes en
programleder, som i videst muligt omfang skal have kendskab til, hvem der har deltaget i
eller på anden måde har medvirket til den pågældende udsendelse.
§ 5
Foreningens regnskabsår løber fra 01.01. til 31.12. Regnskabet skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Revisoren vælges på generalforsamlingen for eet år ad gangen.
§ 6
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt
og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter
begæring herom.
Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med
angivelse af dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
4. Valg af revisor.
5. Eventuel optagelse af nye medlemmer, jfr. § 3, stk. 1.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt, såfremt mindst en fjerdedel af de på
generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer Ønsker det. Afstemning finder sted ved
simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 3, 7 og 9. Afstemning kan ske ved fuldmagt. Et medlem
kan dog højst afgive stemme i henhold til fire fuldmagter.
§ 7
Ændring af foreningens vedtægter kræver enstemmighed blandt de på generalforsamlingen
tilstedeværende medlemmer, og at mindst 5/6 af foreningens medlemmer er
repræsenteret ved generalforsamlingen.
§ 8
Foreningen forpligtes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen. Foreningen hæfter
for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
§ 9
Opløsning af foreningen kræver enstemmig vedtagelse på en til formålet særlig indkaldt
generalforsamling, og at mindst 5/6 af foreningens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens midler til velgørende formål.
-- 0 -
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 10.06.2003.
 
 
 
 
Tilsynsmyndighed: Radio- og tv-nævnet
Radio DÅR - Det Åbne Radioværksted | CVR: 28361351 | Garnisonsvej 17. kælder, 8930 Randers NØ  | Tlf.: 28215930 | radiodaar@outlook.dk